Thời gian: từ 1/03/2016 - 31/03/2016 Chủ nhật, 27/09/2020 - 17:21:38

Về thời gian nộp học phí và các khoản đóng góp kỳ 2 năm 2015 – 2016

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ 2 năm học 2015 - 2016 và quy định của nhà trường về việc nộp học phí và các khoản đóng góp của học viên cao học và sinh viên, Hiệu trưởng trường đại học Dân lập Hải Phòng thông báo:
1. Thời gian hoàn thành đủ học phí và các khoản đóng góp học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 là từ ngày 12/1/2016 hết ngày 25/1/2016.
2. Thời gian quy định đã hết, yêu cầu  các học viên cao học, sinh viên toàn trường  khẩn trương hoàn thành đầy đủ học phí và các khoản đóng góp còn thiếu.
3. Địa điểm nộp:
- Bằng tiền mặt tại phòng KHTC tầng 2 nhà G.
- Chuyển khoản: Trường đại học Dân lập Hải Phòng - tài khoản số 102010000200239 ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.
4. Các học viên cao học và sinh viên kiểm tra chi tiết các khoản đóng góp trên trang vp.hpu.edu.vn phần tra cứu tài chính, thông báo học phí kỳ 2 năm 2015 – 2016 của nhà trường hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2 – nhà G).
 
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.