Thời gian: từ 6/04/2016 - 6/04/2016 Chủ nhật, 27/09/2020 - 17:49:24

Lễ Chào cờ tháng 4

ISO9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN

 


                              Số: 10 /CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - HạnhPhúc

 


HảiPhòng, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/việc tổ chức Lễ Chào cờ tháng 4

 

Nhà trường tổ chức Lễ Chào cờ tháng 4 để triển khai kế hoạch học tập và thực hiện nhiệm vụ của sinh viên toàn trường trong thời gian tới.

Lễ Chào cờ được tổ chức vào ngày 06/04/2016  được chia thành 02 buổi:

Sinh viên khối học sáng tham dự chào cờ:    từ 10h 45’ đến 11h 30’

Sinh viên khối học chiểu tham dự chào cờ:   từ 16h 45’ đến 17h 25’

Địa điểm: tại sân trường khu Giảng đường.

Yêu cầu sinh viên toàn trường tham dự Lễ Chào cờ đầy đủ và đúng giờ (có điểm danh sinh viên ). Đề nghị Cán bộ lớp phổ biến nội dung thông báo đến các bạn sinh viên trong lớp./.

 

TM.BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

PhạmMạnhHùng

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.