Bộ môn Cơ bản - cơ sở
20 tháng 11, 2013 bởi
Bộ môn Cơ bản - cơ sở
Trần Hữu Trung


Chức năng: Tham mưu, tư vấn và thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ và quản lý chất lượng theo ISO9001 của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

Bộ phận Đảm bảo chất lượng

- Chủ trì triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo về xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy và học tập, đánh giá kết quả học tập,...

- Triển khai thu thập và phân tích ý kiến của sinh viên, cựu sinh viên; từ đó đưa ra khuyến nghị giúp nhà trường nâng cao chất lượng công tác quản lý, chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chủ trì triển khai hoạt động thu thập và phân tích ý kiến của các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động; từ đó đưa ra khuyến nghị giúp nhà trường nâng cao chất lượng công tác quản lý, chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chủ trì triển khai hoạt động thu thập và phân tích ý kiến của cán bộ, giảng viên, nhân viên; từ đó đưa ra khuyến nghị giúp nhà trường nâng cao chất lượng công tác quản lý, chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chủ trì triển khai các hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

Dự thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường.

Dự thảo kế hoạch và dự kiến kinh phí hoạt động hàng năm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Bộ phận Quản lý khoa học

Quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên toàn trường.

Tổ chức bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến cấp trường.

Dự thảo kế hoạch và chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường.

Kết hợp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài nhằm phát triển hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường.

Tập hợp và dự thảo cơ cấu nội dung Bản tin khoa học – Đào tạo của Nhà trường.

Dự thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về lĩnh vực khoa học công nghệ của Nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị trong trường đánh giá việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài vào thực tế.

Dự thảo kế hoạch và dự kiến kinh phí hoạt động hàng năm trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Nhà trường.

Bộ phận quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế (ISO 9001)

Xây dựng dự thảo mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học của Nhà trường.

Định kỳ rà soát và phối hợp với các đơn vị rà soát các quy trình và hướng dẫn trong hệ thống quản lý theo ISO nhằm phát hiện những điểm chưa phù hợp, cần chỉnh sửa.

Phối hợp với các đơn vị chỉnh sửa kịp thời hoặc xây dựng mới các quy trình và hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý của Nhà trường.

Chủ trì công tác kiểm tra đánh giá nội bộ nhằm duy trì và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế ISO.

Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị và các điều kiện cần thiết phục vụ đánh giá ngoài về công tác ISO của Nhà trường.

Dự thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý theo ISO.


Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng