Hoàn thiện TCKT doanh thu, chi phí & XĐ KQKD nhằm tăng cường quản lý CPKD tại Chi nhánh Cty TNHH TM Dịch Vụ Vận Tải HN Container HP
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện TCKT doanh thu, chi phí & XĐ KQKD nhằm tăng cường quản lý CPKD tại Chi nhánh Cty TNHH TM Dịch Vụ Vận Tải HN Container HP
Trần Hữu Trung


Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại Chi nhánh Công ty

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Liên – Lớp QT1306K

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Phương

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa kinh tế to lớn, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn trong kinh doanh để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất với chi phí thấp nhất. Tại chi nhánh công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Hà Nội Container Hải Phòng việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phục vụ cho công tác quản lý chi phí chưa hoàn thiện.

2. Mục đích của đề tài:

- Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

- Mô tả và phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng.

3. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp, Phương pháp chuyên gia.

4. Kết quả đạt được:

Đề tài đã mô tả và phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2012 tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hà Nội Container Hải Phòng.

Công tác kế toán của Chi nhánh Công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt đúng quy định của Bộ Tài Chính, bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung, công tác kế toán được tổ chức khoa học, hợp lý. Những thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được,đề tài đưa ra những mặt hạn chế cần khắc phục như:

- Chi nhánh Công ty chưa mở tài khoản cấp 2 cho TK642.

- Chi nhánh Công ty chưa mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho TK642, bảng tổng hợp doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng, bảng tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, bảng tổng hợp giá vốn hàng bán theo từng mặt hàng và bảng tổng hợp giá vốn hàng bán.

- Chi nhánh Công ty chưa áp dụng chiết khấu thanh toán.

- Chi nhánh Công ty chưa trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi.

- Chi nhánh Công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán.

- Chi nhánh Công ty chưa tiến hành phân tích chi phí kinh doanh.

Để khắc phục tình trạng trên, căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí kinh doanh tại chi nhánh công ty như:

- Chi nhánh công ty nên mở tài khoản cấp 2 cho TK642 sẽ giúp cho việc hạch toán chi phí được chi tiết, rõ ràng.

- Chi nhánh công ty nên mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho TK642, sổ tổng hợp doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng và từ đó lập bàng tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lập bảng tổng hợp giá vốn hàng bán theo từng mặt hàng từ đó lập bảng tổng hợp giá vốn hàng bán

- Chi nhánh công ty nên áp dụng chiết khấu thanh toán sẽ giúp cho chi nhánh công ty khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh chóng tiền hàng trước hạn, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn và lâu dài.

- Chi nhánh công ty nên tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi .

- Chi nhánh công ty nên xem xét áp dụng các phần mềm kế toán (MISA FAST, DMA, GAMA, ASOFT, ADSOFT, METADATA,CYBER ACOUNTING…)

- Chi nhánh Công ty nên phân tích chi phí kinh doanh nhằm giúp nhà quản trị đưa ra những giải pháp kịp thời giúp tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả.

Phòng QLKH