Kế hoạch học kỳ phụ đợt 1 năm 2017
28 tháng 12, 2016 bởi
Kế hoạch học kỳ phụ đợt 1 năm 2017
Administrator


Thực hiện Quy định tại văn bản số 275/2011/QĐ-HT của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức học kỳ phụ năm 2016 cho các sinh viên trong thời gian từ 13/02/2017 đến 02/04/2017. Kế hoạch cụ thể:

Đối tượng : Sinh viên ĐH K17 , CĐK11 và LTK9 trở về trước.

Thời gian đăng ký : Từ 13/02/2017 đến 18/02/2017

Thời gian học : Từ 20/02/2017 đến 19/03/2017

Thời gian thi : Từ 20/03/2017 đến 02/04/2017

Thời lượng : Mỗi sinh viên được đăng ký học lại tối đa 4 môn (môn nợ), thời lượng từng môn theo quy định số 275/2011/QĐ-HT.

Nội dung thi : Toàn bộ nội dung môn học.

Đề thi : Được lấy trong ngân hàng đề thi.

Quy trình đăng ký:

1. Sinh viên xem thời khóa biểu, danh sách lớp dự kiến mở tại bảng tin Đào tạo

2. Sinh viên mua đơn đăng ký học tại Phòng F101

3. Sinh viên nhận phiếu đăng ký học tại Phòng Đào tạo (gặp Cô Thanh, cô Hà)

4. Phòng Đào tạo nhập số liệu: Môn học, số tiết, số tiền của sinh viên đăng ký vào phần mềm quản lý (cô Thanh, cô Hà).

5. Sinh viên mang phiếu đăng ký học lên Phòng Kế hoạch – Tài chính để đóng tiền học. Sinh viên đã đăng ký học tại Phòng Đào tạo mà không nộp tiền tại Phòng KHTC thì vẫn bị tính công nợ học phí của môn học.

Quản lý lớp: Mọi sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về học tập như trong năm học. Các thầy cô giáo sẽ điểm danh, kiểm tra và cho điểm quá trình. Nếu sinh viên nào không thực hiện đầy đủ các quy định sẽ không được thi và không được trả lại học phí đã đóng.

Học phí : Phòng đào tạo lên dự kiến mức học phí cho từng môn học. Sinh viên nộp học phí dự kiến tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học, mức học phí được điều chỉnh theo quy định số 275/2011/QĐ-HT.