TB số 631 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018
9 tháng 8, 2017 bởi
TB số 631 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018
Administrator


Căn cứ chi phí thực tế 6 tháng đầu năm 2017 và những chi phí tăng 6 tháng cuối năm 2017: Cụ thể là tiền lương tối thiểu vùng đã qua đào tạo tăng từ 3.745.000đ/tháng - 4.012.500đ/tháng và mức lương cơ sở từ 01/7/2017 tăng từ 1.210.000đ/tháng – 1.300.000đ/tháng. Hội đồng quản trị lâm thời đã phê duyệt mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018.
 Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo mức học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018 như sau:
I. Học phí:
1. Học viên hệ cao học:
- Học phí và kinh phí đào tạo môn học: 1.238.000 đồng/tín chỉ
- Kinh phí luận văn tốt nghiệp: 1.609.000 đồng/tín chỉ
2. Sinh viên hệ đại học:
- Học phí theo niên chế: 1.226.000 đồng/tháng
- Học phí theo tín chỉ: 409.000 đồng/tín chỉ
3. Sinh viên cao đẳng:
- Học phí theo niên chế: 1.140.000 đồng/tháng
- Học phí theo tín chỉ: 380.000 đồng/tín chỉ
4. Sinh viên liên thông cao đẳng lên đại học:
- Học phí theo niên chế: 1.294.000 đồng/tháng
II. Hỗ trợ xây dựng trường, văn hóa thể thao, vệ sinh và môi trường:
Tất cả sinh viên các hệ đào tạo mức đóng góp như nhau, học viên hệ cao học không thu hai khoản này:
- Hỗ trợ xây dựng trường: 600.000 đồng/10 tháng/sinh viên
- Hỗ trợ văn hóa thể thao, môi trường: 300.000 đồng/10 tháng/sinh viên
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị