Thông báo số 648 V/v Thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc và phí Bảo hiểm toàn diện đối với sinh viên năm học 2017 - 2018
10 tháng 8, 2017 bởi
Thông báo số 648 V/v Thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc và phí Bảo hiểm toàn diện đối với sinh viên năm học 2017 - 2018
Administrator


I. Phí Bảo hiểm y tế bắt buộc:
- Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; Thông tư liên tịch số 41/TTLT-BYT-TC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
Căn cứ công văn số 1025/BHXH-QLT ngày 24/7/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai công tác thu BHYT học sinh sinh viên năm học 2017-2018.
1. Đối tượng tham gia BHYT:
Là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế.
2. Mức phí BHYT học sinh, sinh viên:
2.1.Mức đóng hàng tháng của đối tượng HSSV bằng 4.5% mức lương cơ sở hiện hành.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng.
2.2.Mức phí tham gia BHYT năm học 2017 – 2018:
- Đối với thẻ BHYT hết hạn vào ngày 31/12/2017; Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018.
+ Mức đóng = 1.300.000đồng x 4.5% x 12 tháng x 70% = 491.400 đồng .
- Đối với sinh viên năm cuối: Mức đóng thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018.
+ Mức đóng = 1.300.000đồng x 4.5% x 6 tháng x 70% = 245.700 đồng.
II. Phí Bảo hiểm toàn diện:
Mức phí Bảo hiểm toàn diện là 100.000đồng/HSSV/năm.
III. Thời gian và địa điểm nộp:
1. Thời gian nộp: Chậm nhất đến ngày 15/12/2017.
2. Địa điểm nộp: Tại phòng Kế hoạch tài chính.
3. Đối với những sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác. Đề nghị các em phô tô thẻ BHYT nộp lại phòng Kế hoạch tài chính để tổng hợp danh sách sinh viên đã có thẻ BHYT.
4. Các Phòng, Ban có liên quan và sinh viên toàn trường thực hiện theo nội dung thông báo này.
HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị