Thông báo số 703/TB-HT về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2016 – 2017
12 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo số 703/TB-HT về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2016 – 2017
Administrator


          Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 2/10/2015, có hiệu lực từ ngày 1/12/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí, chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 của các trường công lập.
          Căn cứ tờ trình số 702/TT-HT ngày 9/8/2016 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2016 – 2017 đã được Hội đồng quản trị lâm thời phê duyệt.
Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo mức học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2016 – 2017 vẫn được giữ nguyên như năm học 2015 – 2016. Cụ thể như sau:
I. Học phí:
1. Học viên hệ cao học:
Học phí và kinh phí đào tạo môn học:  1.125.000đ/tín chỉ
- Kinh phí luận văn tốt nghiệp:                1.462.500đ/tín chỉ
2. Sinh viên hệ đại học:
- Học phí theo niên chế:                            1.114.000đ/tháng
- Học phí theo tín chỉ:                                  371.300đ/tín chỉ
3. Sinh viên cao đẳng:
- Học phí theo niên chế:                            1.036.000đ/tháng
- Hc phí theo tín ch:                                  345.300đ/tín ch
4. Sinh viên liên thông cao đẳng lên đại học:
- Học phí theo niên chế:                           1.176.000đ/tháng
II. Hỗ trợ xây dựng trường, văn hóa thể thao, vệ sinh và môi trường:
Tất cả sinh viên các hệ đào tạo mức đóng góp như nhau, học viên hệ cao học không thu hai khoản này:
- Hỗ trợ xây dựng trường:                            500.000đ/10 tháng/sinh viên
- Hỗ trợ văn hóa thể thao, môi trường:    250.000đ/10 tháng/sinh viên
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG
         (đã ký)